Jump Into People

Privacybeleid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Jump Into People (hierna: Jump Into People)

Algemeen

Jump Into People verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene. Jump Into People verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van Jump Into People.

Omgang met en toegang tot persoonsgegevens

Jump Into People geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. Jump Into People  behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. Jump Into People  streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Verder past Jump Into People  bij elke verwerking een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets toe: dat wil zeggen dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel en dat het doel niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze, kan worden gerealiseerd. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jump Into People , voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Jump Into People  beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Jump Into People  maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Jump Into People  is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jump Into People . Jump Into People  deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

De medewerkers van Jump Into People  respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het privacybeleid van Jump Into People , zoals onder andere opgenomen in het Privacyreglement Jump Into People . De Privacy Officer (Functionaris Gegevensbescherming, FG), zoals ingesteld conform en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens), creëert zoveel mogelijk awareness en ziet toe op naleving van voornoemde wetgeving en beleid.

Alle emailberichten van Jump Into People -medewerkers worden automatisch voorzien van een disclaimer waarmee de ontvanger bewust wordt gemaakt van de risico’s die het delen of niet (tijdig) verwijderen van de informatie van het emailbericht met zich meebrengen als gevolg van de privacywetgeving.

Jump Into People  hanteert voor gebruikers van de Jump Into People -website het beleid zoals opgenomen in ‘privacy en cookies’.

Informatie, inzage en correcte gegevens en recht van verzet

Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is Jump Into People  altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kunt u ook inzage krijgen in uw gegevens die door Jump Into People worden verzameld, of wijziging danwel verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder dat Jump Into People  daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Jump Into People  via de verschillende media. Indien u een van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij info@Jump Into People

Wijziging van deze privacy verklaring

Jump Into People behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-6-2018.

Ben jij klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan?

Zet ons eerst aan het werk voor jou. Wij gaan opzoek naar de perfecte match. Schrijf je simpel in bij Jump into people, je CV komt later wel.

Ontvang vacatures direct in je mailbox